Faydalı Model Başvuru ve Tescil , Faydalı model nedir, faydalı model belgesi nedir,  Faydalı model başvuru, yayın ve itiraz süreçleri ve nihai olarak faydalı model belgesi yayın ve belgenin başvuru sahibine teslim süreci anlatılmaktadır.

Marka Tescil Ücreti ‘ in detaylı açıkladığı  Patent Başvurusu Nasıl Yapılır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Araştırma ve Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru ve Tescil yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.


Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT ) nezdinde yapılacak faydalı model başvuru ve belge işlemleri başlıklar halinde ve ayrıntılı olarak aşağıda anlatılmaktadır.

 

FAYDALI MODEL NEDİR? | MARKA TESCİL ÜCRETİ

 

faydalı model nedir?-marka tescil ücreti
faydalı model nedir?-marka tescil ücreti

10 Yıl süre ile,  faydalı model sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarına faydalı model denir.

Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca
koruma devam eder.

Marka Tescil Ücreti uzmanlarınca hazırlanan Patent Nedir ve Buluş Nedir yazılarımızla birlikte Patent sorgulama Nedir Nasıl Yapılmalı yazılarımızı, mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

Patent ve faydalı model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir: 

 

  PATENT FAYDALI MODEL
Yenilik ✔ Bakılır ✔ Bakılır
Buluş Basamağı ✔ Bakılır ✔ Bakılmaz
Sanayiye Uygulanabilirlik ✔ Bakılır ✔ Bakılır
Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler ✔ Korunur ✔ Korunmaz
Eczacılıkla İlgili Maddeler ✔ Korunur ✔ Korunmaz
Biyoteknolojik Buluşlar ✔ Korunur ✔ Korunmaz
Kimyasal ve Biyolojik Maddeler ✔ Korunur ✔ Korunmaz
Araştırma Raporu  ✔ Var ✔ Var
İnceleme Raporu  ✔ Var ✔ Yok
Koruma Süresi  20 Yıl 10 Yıl

 

FAYDALI MODEL BAŞVURU | MARKA TESCİL ÜCRETİ

 

faydalı model başvuru-marka tescil ücreti
faydalı model başvuru-marka tescil ücreti

Faydalı Model Başvuru, Şekli İnceleme, Yayın Kararı, İtiraz İşlemleri, Faydalı Model Belge Kararı, Belge Düzenleme Ücretinin ödenmesi ve belgenin teslimi süreçleri anlatılmaktadır. 

Çevrimiçi (Online) Faydalı model başvurusunun TÜRKPATENT kayıtlarına işlenmesinden sonra, başvuru dosyasına bakacak olan Patent uzmanı, başvuruları şekli olarak (başvuru unsurlarının tam olup olmadığı, başvuru unsurlarının şekilsel olarak uygunluğu vb.) inceler. Şeklî inceleme sonucunda muhtemel sonuçlar şunlardır;

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan ve başvuru unsurları tam veya tamamlanmış olan faydalı model başvurularının şekli incelemesi yapılır.

Şekli inceleme esnasında bazı eksiklikler tespit edilirse, başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bildirim yapılır. Söz konusu eksikliklerin giderilmesi için bildirim tarihinden itibaren 2 ay süre verilir. Eksiklikler bu süre içinde giderilmezse veya TÜRKPATENT tarafından kabul edilmezse, başvuru reddedilir.

Şekli inceleme sonucunda herhangi bir eksiklik tespit edilmezse ya da bildirilen eksiklikler süresi içinde giderilirse ve araştırma talebi de başvuruyla birlikte yapılmadıysa, başvuru sahibine şeklî şartlara uygunluk bakımından bir eksikliğinin olmadığının veya eksikliklerin süresi içinde giderildiğinin bildirildiği tarihten itibaren iki ay içinde ücretini ödeyerek araştırma talebinde bulunması gerektiği bildirilir. Başvuruda yapılan değişikliklerde başvurunun ilk kapsamı aşılmamalıdır.

Faydalı Model başvurusu için araştırma talebi başvuruyla birlikte veya herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvurunun şeklî şartlara uygunluk bakımından bir eksikliğinin olmadığının veya eksikliklerin süresi içinde giderildiğinin bildirildiği tarihten itibaren iki ay içinde Tebliğde belirtilen ücret ödenerek yapılır.

Araştırma raporu tarifnamenin tamamı dikkate alınarak istemler itibariyle düzenlenir.

Araştırma raporunda, faydalı modele konu buluşun yeni olup olmadığı konusunda karar verilmesinde dikkate alınabilecek ve raporun hazırlandığı tarihte erişilebilir olan dokümanlar belirtilir. Faydalı modelin yenilik değerlendirmesinde, buluş konusuna katkı sağlamayan teknik özellikler dikkate alınmaz ve bu unsurlar raporda belirtilir.

Faydalı model araştırma raporu düzenlenirken yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriteri dikkate alınırken, buluş basamağı kriteri dikkate alınmaz.

Araştırma raporu düzenlenirken, özetin ve buluş başlığının başvuru konusu buluşla ilgili olarak
teknik bilgi verme amacına hizmet etmediği tespit edilirse, özet ve buluş başlığı Kurum tarafından yeniden düzenlenerek kesinleştirilir ve araştırma raporuna eklenerek başvuru sahibine bildirilir. Tarifnamenin ya da tüm istemlerin yeterince açık olmamasın veya buluş konusun faydalı model ile korunabilen buluşlar arasına girmemesinin araştırma raporunun düzenlenmesini engellemesi durumunda araştırma raporu düzenlenemeyeceği başvuru sahibine bildirilir.

Araştırma raporunun düzenlenememesi halinde başvuru sahibine, söz konusu karara itirazlarını ve varsa başvurudaki değişiklikleri sunması için bildirim tarihinden itibaren üç ay süre verilir. Bu süre içinde itirazda bulunulmaması veya değişikliklerin sunulmaması veya sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmemesi halinde, başvuru reddedilir. Sunulan itirazın veya değişikliklerin kabul edilmesi halinde araştırma raporu tüm istemler veya araştırılabilir istemler için düzenlenir.

 

FAYDALI MODEL YAYIN VE İTİRAZLAR | MARKA TESCİL ÜCRETİ

 

faydalı model yayın ve itirazlar-marka tescil ücreti
faydalı model yayın ve itirazlar-marka tescil ücreti

FAYDALI MODEL YAYIN KARARI

Faydalı Model Başvuru ve Tescil , Başvuru Yayımı, başvuru tarihinden itibaren 18 ay geçtikten sonra yapılır. Başvuru sahibi, 18 ay geçmeden de başvurunun yayımlanmasını talep edebilir. Bunun için, faydalı model başvurusu yapılırken faydalı model erkek yayın ücretini ödemek koşulu ve  doldurulan başvuru formundaki “erken yayım” ile ilgili kısımda ya da sonraki süreçte Erken Yayın Talep Formu ile talepte bulunulması gerekmektedir.

Faydalı model başvuru ücretleri, yıllık sicil kayıt ücretlerini araştırma ve inceleme resmi ücretleri ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri patent fiyatları ve faydalı model ücretleri başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz.

 
Araştırma raporunun başvuru yayımından önce hazır olması halinde, araştırma raporu başvuru ile birlikte yayımlanır. Araştırma raporu, başvuru yayımından sonra hazırlanmışsa, başvurudan ayrı olarak yayımlanır. Özetin veya buluş başlığının değiştirilmesi durumunda araştırma raporunun yayımı değiştirilen özet veya buluş başlığını da içerir.

FAYDALI MODEL İTİRAZ İŞLEMLERİ

Araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay içinde ilgili belgeleri de eklemek suretiyle araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir. Söz konusu itiraz, bir talep formu ile yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte TÜRKPATENT’ e verilir. Başvuru sahibi karşı görüşlerini bir talep formu ile TÜRKPATENT’ e bildirebilir.

TÜRKPATENT yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model verilmesine karar verirse bu karar başvuru sahibine bildirilir, karar ve faydalı model Bültende yayımlanır.

Yapılan değerlendirme sonucunda faydalı modelin verilebilmesi için değişiklik yapılmasının
gerekli olduğu durumda bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde değişikliklerin yapılması istenir. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesi hâlinde faydalı model verilmesine karar verilir, bu durum başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve faydalı model Bültende yayımlanır. Değişikliklerin
yapılmaması veya yapılan değişikliklerin TÜRKPATENT tarafından kabul edilmemesi hâlinde başvuru geri çekilmiş sayılır, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır.

Faydalı model verilmesinden sonra 99 uncu maddede belirlenen itiraz usulü işletilemez, sadece
mahkemeden hükümsüzlük talep edilebilir.

TÜRKPATENT yaptığı değerlendirme sonucunda faydalı model başvurusunun ve buna ilişkin buluşun Sınai Mülkiyet Kanun hükümlerine uygun olmadığına karar verirse başvuru reddedilir, bu karar başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Bu karara karşı, 100 üncü maddeye göre itiraz edilebilir.

 

FAYDALI MODEL BELGESİ NEDİR | MARKA TESCİL ÜCRETİ

 

faydalı model belgesi nedir?-marka tescil ücreti
faydalı model belgesi nedir?-marka tescil ücreti

Usulune uygun yapılmış faydalı model başvurunun, SMK hükümlerine uygun olması, yayını ve varsa yayına itirazların reddedilmesi üzerine tescilin kesinleşmesine müteakip, başvuru sahibince faydalı model belgesi ücretinin ödenmesinden sonra başvuru sahibine Türk  Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından verilen belgeye Faydalı Model Belgesi denir. 

Tüm Faydalı model iş ve işlem ücretlerini, yıllık sicil kayıt ücretlerini ve başvuru ve danışmanlık hizmet ücretlerini faydalı model ücretleri sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Faydalı Model Belgesi, her yıl sicil kayıt ücreti ödemek şart ve koşuluyla 10 yıl süre ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) hükümünce tanınan tüm haklardan yararlandığı gibi, üçüncü tarafaların izinsiz kullanması halinde hukuki yollardan tazmin hakkı da bulunmaktadır. 

 

FAYDALI MODEL ÖRNEKLERİ | MARKA TESCİL ÜCRETİ

 

faydalı model örnekleri-marka tescil ücreti
faydalı model örnekleri-marka tescil ücreti

Faydalı model başvurusunun nasıl hazırlanacağını, buluşun tarifname, istemler, özet ve varsa teknik resimlerin nasıl olması gerektiğini, faydalı model başvuru hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ayrıntılı anlatan  faydalı model örnekleri BURADAN İnceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki linkte verilen faydalı model örneğinin bütün unsurları gözetilerek hazırlanması halinde şekli eksiklik nedeniyle olası ret kararlarının önüne geçilebileceği gibi zaman kaybunı da önlemiş olursunuz.

Marka Tescil Ücreti ve iştiraki olduğumuz Etkin Patent uzmanlarından ve danışmalarımızdan konu hakkında ayrıntılı yardım ve destek alabilirsiniz.

Şayet Faydalı model başvurusu için,  özellikle tarifname, istemler ve teknik resimlerin Marka Tescil Ücreti tarafından hazırlanmasını istenmesi halinde Faydalı model bilgi formumun doldurularak tarafımıza gönderilmelidir. 

Faydalı model bilgi formunun incelenmesinden sonra görüntülü görüşme dahil irtibat kurularak gerekli olabilecek tüm bilgi ve belgeler tarafımızca hazırlanmakta ve sadece onayınız için tarafınıza gönderilmektedir. Onay vermenize müteakip hemen gün için faydalı model başvuru yapılmakta ve işlem faturası ile birlikte faydalı model başvuru belgesi tarafınıza gönderilmektedir.

Patent Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Faydalı Model Başvuru Ücreti

Orijinal fiyat: ₺15.000,00.Şu andaki fiyat: ₺7.500,00.

Patent Belgesi Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.575,00.

2. Yıl Patent Sicil Kayıt Ücreti

Orijinal fiyat: ₺8.500,00.Şu andaki fiyat: ₺3.550,00.

Bir yanıt yazın